Categorieën
Politiek Súdwest

Fragen FNP Súdwest oer festivals

‘In gebrek oan frijwilligers mar ek benammen de hieltyd dreger wurdende regeljouwing fan de gemeente Súdwest-Fryslân sit it festival dat al 35 jier op Peaskemoandei (Aaipop Festival, red.) organisearre wurdt de organisaasje slim yn it paad’, aldus FNP-riedslid René van der Leij.

Hjiroer makke de lieding fan it Aaipop Festvial ek in al dan net slagge grap. Ferskate organisaasjes hawwe ûnderwilens kontakt socht mei de FNP oer it tema fan de komplekse regeljouwing.

De fragen oan it kolleezje fan Súdwest:

Wie it kolleezje op de hichte fan de knypjende regeljouwing sa as it festival dit no adressearret?

Om hokker regeljouwing giet it dan en wêr sit de romte om binnen de juridyske ramten romte te sykjen?

Binne der yn ús gemeenten mear organisaasjes fan festivals en eveneminten dy’t soarchlike lûden ôfjouwe? Sa ja, hokker binne dat en om hokker regeljouwing giet it dan? Sa nee, is it kolleezje ree om de organisaasjes en stichtingen oan te skriuwen om te ynventarisearjen wat der spilet en dêrnei te sjen wat al mooglik is om de regeldruk en regelbrij lytser te meitsjen?

Soe it kolleezje yn oerlis gean wolle mei it bestjoer fan Aaipop om nei oplossingen te sjen yn de folle breedte? Wy tinke bygelyks ek oan in kampanje om frijwilligers te binen oan organisaasjes as oare
foarmen fan bestjoer?

WD