Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal

FNP: College Leeuwarden verstrekt opnieuw onvolledige informatie

(tekst: J.W. Tuininga fractievz FNP Leeuwarden)

Afgelopen woensdag rond 16.00, enkele uren voor het debat over de voorgenomen lokatie van het AZC (ROL) aan de Troelstraweg in Leeuwarden zijn ons door de gemeente  stukken aangeleverd via de mail.

Deze stukken betroffen elf genomen besluiten van de gemeente Leeuwarden tussen 2015 en 1 november 2022 op aanvragen van derden voor realisatie van bouwwerken cq de uitvoering van werken in het gebied tussen de bestaande bebouwing aan de Troelstraweg tot de afslag naar Jelsum. Met net genoemde refereer ik aan de brief met kenmerk 2023-237827 verzonden door de gemeente aan De Haan Advocaten en Notarissen van de datum 17 januari 2023, de aanvrager van het Woo verzoek (deze stukken). Bij deze opgevraagde stukken cq. besluiten is naar inziens van de fractie van de FNP minimaal één niet toegevoegd, namelijk de afwijzing van 28 appartementen die de aanvrager wilde realiseren op de kavel kadastraal bekend als 9115 gelegen aan de Troelstraweg 173-185.

Met de reden van afwijzing van ontwikkeling van appartementen op deze kavel (9115) met de bewoording “locatie leent zich niet voor woningbouw”, (zie mail gemeente 1 november 2017 ) en “bevindt zich op zeer korte afstand van tuincentrum” (met licht en geluidsoverlast) en “met geluidsoverlast van de Vliegbasis” en tot slot nog ” er is hier geen sprake van een hoogwaardige woonkwaliteit”( zie mail gemeente 4 november 2019)is het voor de omwonenden maar ook voor ons als FNP niet meer te begrijpen dat op de lokatie Tuin 10 meter ten zuiden van deze kavel volgens het college wel toegestaan is om eventueel te bouwen.

Gelet het beoogde AZC (Rol) ingetekend staat op de kavel kadastraal bekend als 9116 en 4677 gelijk naast de afgewezen bouw van 28 appartementen op kavel kadestraal bekend als 9115 en het besluit met discutabele afwijzing van 1-11-2017 die niet aangeleverd is bij de opgevraagde Woo verzoeken door de net genoemde aanvrager, hierbij de volgende vragen van de FNP fraksje.

1- Hoe kan het dat bij opvraag van de documenten door De Haan Advocaten en Notarissen middels een Woo verzoek op 1 november 2022 deze niet compleet en correct wordt aangeleverd bij de aanvrager ?
2- Kan bovenstaande (het niet correct leveren) juridische gevolgen hebben voor de gemeente Leeuwarden?
3-Er zijn een aantal beginselen van behoorlijk bestuur zoals het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, hoe ziet het college hier tegenaan gezien het lijkt dat men onder de zelfde condities, normen en voorwaarden wel op kavel 9116 en 4677 een AZC (ROL) zou kunnen bouwen en niet op de kavel 9115 gelijk  er tegenaan  28 appartementen?
4- Om tot een proces van voorbereiding en besluitvorming te komen is de FNP van mening dat alle relevante factoren en omstandigheden rond de beoogde bouw van de AZC (ROL) aan de Troelstraweg bij het College bekend horen te zijn. Hoe kan het dan zo zijn dat wethouder de Haan geen antwoord kon geven op de vraag van dhr. Tuininga waarom de bouw van 28 appartementen naast het complex van Tuin mede op grond van geluidsoverlast ( zie mail 4-11-2019) geen doorgang kon vinden?
5-Is het college het met de FNP eens dat gezien het Gelijkheidsbeginsel dezelfde afwijzingscriteria van het besluit met de datum 1-11-2017 van de 28 appartementen  (locatie geen hoogwaardige kwaliteit voor woningbouw , geluidsoverlast Vliegbasis en dat er op deze lokatie geen hoogwaardige woonkwaliteit is )ook geldt voor de bouw van het AZC (ROL) op de beoogde lokatie van Tuin?
6-Om onze gemeenteraad maar ook de meest direct betrokken bewoners en hun raadslieden pas enkele uren voor het debat vanuit het college cruciale informatie te verstrekken zoals het in deze mail net besproken Woo verzoek wat afgelopen woensdag gebeurde verdient geen schoonheidsprijs, maar toont in onze ogen aan dat het college zeker de bewoners niet serieus neemt. Ook geeft u op deze wijze geen enkele fractie gelegenheid dit met hun achterban te bespreken, helaas is dit geen uitzondering maar komt het ook veelvuldig voor bij andere agendapunten.

Kan het college hier een reactie op geven?

Gezien de behandeling van dit agendapunt komende woensdag graag morgen antwoord.

Mei Groetnis,
Jan-Willem Tuininga
Fraksjefoarsitter FNP Ljouwert

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/fnp-college-leeuwarden-verstrekt-opnieuw-onvolledige-informatie/