Categorieën
Poëzie

De ûlefest

Graach sjoch ik ‘t waaien fan ‘e bollepyst.
Ek priizgje ik de ûlefyst, ierdappel
ûnder de poddestuollen, dûnkerste
fan swammen. Fierwei bliuw ik fan ‘e dichters
en har trochloftige eachopslag en stap.
(Him wjerjlocht wanend fleach de stekmich
him tsjin in reinpiip oan smots.)
Ierdsk is de ûlefest mar ek metafysysk,
wit net oft er grûn of groei is, wurdt
ta syn ferbjustering ryp ûnder de traap
fan ‘e foet of de hoef: him likefolle.

Under reinloft yn technicolor op hjerstich doek
ûntploft de ûlefest en al ûntploffend syn Happy End
fier van dekadent te wêzen ferfollet him mei blydskip.

Oersetting Abe de Vries fan:

De stuifzwam

Graag zie ik t waaien van t stuifzand.
ook prijs ik de stuifzwam, aardappel
onder de paddenstoelen, donkerste der
zwammen. Ver houd ik mij van de dichters
en hun doorluchtige oogopslag en stap.
(Zich bliksem wanend vloog de steekmug
zich tegen de regenpijp te pletter.)
Aards is de stuifzwam maar ook metafysisch,
weet niet of hij grond of groei is, wordt
tot zijn verbijstering rijp onder de trap
van de voet of de hoef: hem om het even.

Onder regenlucht in technicolor op herfstig doek
ontploft de stuifzwam en al ontploffend zijn Happy End
verre van decadent te zijn vervult hem met blijdschap.

Ut: H.H. ter Balkt. Do, lêste rebel! / Jij, laatste rebel. Oersetting/vertaling Abe de Vries. © 2023 Utjouwerij DeRyp, Warkum.