Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Súdwest

De parochie Blauwhuis en de financiering van de St. Vituskerk (1651-1872) deel 1

Na 1853 werd door het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie een volledige emancipatie van de katholieken mogelijk. De nieuwe hiërarchie vormde de basis voor hetgeen de katholieken in ons land op politiek, sociaal en cultureel gebied zouden bereiken.

In diverse delen worden een stuk algemene geschiedenis van het katholicisme van ver vóór 1853, en van een korte periode daarna, beschreven. Hierin wordt ingegaan op de maatschappelijke gevolgen van het herstel van de hiërarchie.

Vervolgens wordt de geschiedenis van het dorp Blauwhuis behandeld tot rond 1970. Verder is deze serie gewijd aan de bouw van de St. Vituskerk in Blauwhuis, die in 1871 werd voltooid, dus midden in de tijd van de katholieke emancipatie.

Natuurlijk werd door het herstel van de hiërarchie de bouw van de St. Vituskerk in Blauwhuis mogelijk. De kerk werd grotendeels gefinancierd door de gelovigen zelf. In hoeverre dit nu exact verband houdt met de ‘emancipatiegolf’ valt moeilijk te zeggen; daarvoor biedt het archief en de geraadpleegde literatuur te weinig informatie.

Bovenstaande titel vormde in 1983 een afstudeeropdracht aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden.

WD