Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

Bredere aanpak Fries natuurnetwerk

Met een bredere aanpak wil de provincie Fryslân de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vooruit helpen. Het voorstel aan Provinciale Staten is om het nu beschikbare budget uit het Natuurpact – zo’n 50 miljoen euro – om het NNN sneller te realiseren.

Het verschil met de huidige strategie is dat de inzet nu vooral gericht is op een deel van de ontwikkeling van het NNN, namelijk in de Natura 2000-gebieden en voor de Kaderrichtlijn Wateropgaven (KRW). Dit zijn de zogenaamde prioriteit 1 en 2 opgaven. Het voorstel is om die strategie te verbreden en voortaan in te zetten op de ontwikkeling van het volledige NNN, inclusief de provinciale opgave (prioriteit 3 en 4). Dat betekent dat het geld wat eerst alleen voor Natura 2000 en KRW beschikbaar was, ook beschikbaar wordt voor ontwikkeling van natuur voor de provinciale opgave van het NNN.

De ontwikkeling van het NNN draagt bij aan een stevige, gezonde basis voor de natuur in Nederland. Daar horen ook de kwetsbare en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden bij. Het is daarom een belangrijk doel in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met deze bredere aanpak wordt er niet méér natuur aangelegd. Het gaat uit van de bestaande begrenzing van het natuurnetwerk.