Categorieën
Commentaar Economie Ingezonden Politiek Sneek Sociaal Súdwest Verkeer

BRANDBRIEF WERKGROEP BEREIKBARE BINNENSTAD SNEEK ONVOLDOENDE GEHOORD

Op 2 januari 2024 is de pilot autoluwe binnenstad Sneek een feit. Een door GBTL ingediende motie om de proef uit te stellen werd op donderdag 21 december 2023 door een raadsmeerderheid van Súdwest-Fryslân verworpen.

Opvallend is dat een op 12 december 2023 ingestuurde brief van een belangrijke groep ondernemers uit de Waterpoortstad niets uithaalde.
Zij hebben als leden geen gehoor gevonden bij VOS (Vereniging Ondernemend Sneek), waarvan Sibold Jellema voorzitter is en waarvoor Egon Diekstra ook werkzaamheden verricht. Diekstra, een geslaagd zakenman, is eigenaar van High Five Real Estate BV: een vastgoedonderneming, die diverse panden bezit in en rond het centrum van Sneek.

Bij de ondertekenaars van de brief staan onder meer de namen van Geert Jan Douma (Douma Staal) en Jellien Posthuma-Smit (Poiesz Supermarkten).

Uit de hierbij gepresenteerde brief zijn twee telefoonnummers en de namen van irrelevante bijlagen verwijderd. Daarnaast is een typefout hersteld.

Wiebe Dooper
historicus en journalist www.brekt.nl

BRANDBRIEF

Datum: 12 december 2023

Betreft: Brandbrief proef autoluwe binnenstad Sneek

Aan: Raad gemeente Súdwest Fryslân c.c. college van
burgemeester en wethouders

Geachte raadsleden,

In deze brandbrief zijn wij genoodzaakt om u te waarschuwen
voor de ernstige gevolgen van de proef autoluwe binnenstad
Sneek. Namens 136 ondernemers en medeondertekenaars
vraagt de Werkgroep Bereikbare Binnenstad Sneek (WBBS) uw
dringende aandacht voor het volgende:

De gastvrijheid van de stad komt door de proef in het gedrang.
Wij vrezen als ondernemers in de binnenstad van Sneek een
groot omzetverlies omdat onze klanten ons lastiger kunnen
bereiken. De validatie van het CBR voor Sneek als examenplaats
voor personenauto’s is niet gewaarborgd tijdens en na de proef.
Hiermee zijn 60 rijschoolhouders in Sneek de dupe.
De klanten van Thuiszorg Slippens, Antonius thuiszorggroep en
thuiszorgorganisatie Patyna kunnen niet meer op elk moment
zorg ontvangen. Het betreft hier kwetsbare- en oudere mensen
die wijkverpleging van bovenstaande zorgorganisaties
ontvangen. (Denk hierbij aan het op tijd toedienen van medicatie
zoals insuline)

Tot nu toe is de VOS gesprekspartner voor de gemeente
geweest in dit traject. Wij voelen ons als leden niet gehoord
door het bestuur van de VOS. Het is belangrijk voor de raad en
het college om te weten dat een (over)groot deel van de
ondernemers in Sneek, in tegenstelling tot hetgeen het
persbericht doet voorkomen, een volstrekt andere mening heeft
over het nut en de gevolgen van het instellen van de proef.
Wij waren ten tijde van de reactie van de VOS d.d. 6-12-2023
aan de raad op het autoluwe plan naar onze mening nog steeds
in gesprek met deze vereniging.

WBBS ziet graag dat de proef nu on hold wordt gezet.
Vervolgens zouden volgens ons de volgende stappen doorlopen
moeten worden:

 1. Van buiten naar binnen werken. Bewegwijzering richting
  het centrum vanuit alle zes de invalswegen op orde. Wij
  hebben hier veel ideeën over. Zoekverkeer en doorgaand
  verkeer binnen de stad kan hierdoor beperkt worden.
 2. Duidelijke bewegwijzering naar de parkeerterreinen voor
  lang parkeren.
 3. Graag zien wij de verkeersstromen met de populatie die
  komt winkelen in de binnenstad meer in kaart gebracht.

Als deze punten op orde zijn willen wij graag meepraten over
een doordacht verkeerscirculatieplan, waarbij de ondernemers
in de binnenstad niet de dupe zijn. Tevens hebben wij de
presentatie over sleutelgebied spoorzone veemarkt bijgewoond.
Het lijkt ons wenselijk dat alle plannen in één keer besproken en
uitgewerkt worden in een breed gedragen werkgroep waar alle
betrokkenen in meegenomen worden.

Graag spreken wij 21 december tijdens de raadsvergadering in.
Wanneer het niet mogelijk is om in te spreken vragen wij u als
raadsleden voor het belang van een goed ondernemersklimaat
bij het college onder de aandacht te brengen. Graag nodigen wij
u uit om ons individueel te bevragen/bereiken in de komende
week.

In afwachting van uw reactie,

Namens de werkgroep WBBS,
Theo van Wamel
BV IJssalon MIN12
bereikbarebinnenstadsneek@gmail.com
Simone Silvius
De Duif Mode B.V.

Lijst medeondertekenaars brandbrief
In Retail J Meerman
Douma Staal GJ Douma
Poiesz Supermarkten J Posthuma-Smit
Hoekstra Transport C Lycklama a Nijeholt
Lokaal 55 H. Hanenburg