Categorieën
Cultuur Ethiek

BNNVARA: Reactie op Onderzoek Gedrag en Cultuur Omroepen

(tekst: BNN VARA)

Vanochtend (1 februari, WD) is het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) verschenen, over grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO als geheel en ons programma De Wereld Draait Door in het bijzonder. Het onderzoek heeft tot doel om de systemische oorzaken van grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen en aanbevelingen te doen ter verbetering van de sociale veiligheid binnen de publieke omroep. We zijn de commissie erkentelijk voor het zorgvuldige onderzoek dat zij heeft gedaan en nemen de aanbevelingen en conclusies ter harte. We zijn daarnaast de collega’s en oud-collega’s die hun persoonlijke verhalen met de commissie hebben willen delen dankbaar, omdat ze hiermee een grote bijdrage leveren aan een werkomgeving waarin iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn.

In het rapport wordt de cultuur die op de redactie van DWDD heerste uitvoerig beschreven. Hierbij wordt het beeld, zoals dat in november 2022 door De Volkskrant is geschetst, bevestigd. Daarnaast worden er in het onderzoek ook bevindingen over fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag gedeeld. Dit beeld komt overeen met de vertrouwelijke gesprekken die wij als directie zelf na het verschijnen van het artikel hebben gevoerd met 120 oud-DWDD’ers. In meerdere gesprekken werden ook deze vormen van grensoverschrijdend gedrag benoemd.  

Hoewel het rapport over de situatie bij DWDD voor ons als directie geen nieuwe zaken aan het licht brengt, raakt de beschrijving van deze redactiecultuur ons opnieuw diep. Het zorgt voor schaamte en boosheid, en maakt pijnlijk duidelijk wat er kan ontstaan als er alleen maar aandacht is voor het eindresultaat en niet voor de mensen. Wij zijn er stellig van overtuigd dat wanneer er aandacht is voor een veilige en inspirerende werkomgeving mensen zich uitgenodigd voelen om mee te doen en zich kunnen ontplooien om tot het beste eindresultaat te komen. 

Naast de uitvoerige beschrijving over het werkklimaat binnen de publieke omroep komt de commissie met een aantal aanbevelingen ter verbetering van de sociale veiligheid. Deze aanbevelingen zijn voor BNNVARA een bevestiging dat we de afgelopen jaren de juiste stappen hebben gezet om de sociale veiligheid binnen onze organisatie te verbeteren. Dat is geen quick fix, maar een pakket aan maatregelen om te zorgen dat er nooit meer een cultuur kan ontstaan waarin grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt. En dit begint bij mensen in leidinggevende posities. Wij zijn daarom vorig jaar met een intensieve training voor leidinggevenden en presentatoren gestart. Zij moeten de kennis en de vaardigheden hebben om de sociale veiligheid te borgen en zo te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, gezien wordt en gehoord wordt. Daarnaast bieden we bystander-trainingen, inclusiedialogen en is er een aangescherpte gesprekscyclus ingevoerd om de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te volgen en te stimuleren. Verder werken we met interne en externe vertrouwenspersonen die met regelmaat onder de aandacht worden gebracht bij medewerkers. Wij voeren daarom sinds 2021 een jaarlijks cultuuronderzoek uit om te kijken waar we kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we vorig jaar een risico-inventarisatie & evaluatie uitgevoerd met nadruk op de psychosociale arbeidsbelasting. Op dit moment wordt er opvolging gegeven aan de uitkomsten hiervan.  

In het rapport is ook aandacht voor de nazorg aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. We vinden het belangrijk om te vermelden dat dit ook onze aandacht heeft. In dit kader hebben we kort na het verschijnen van het stuk in de Volkskrant alle oud-medewerkers van DWDD gevraagd of zij met ons in gesprek wilden gaan. Degenen die wij hebben gesproken, hebben wij gevraagd of zij ergens hulp bij nodig hadden. We hebben daarbij altijd het welzijn van mensen vooropgesteld, ongeacht of ze nog werkzaam waren bij BNNVARA of niet. En ongeacht hun contractvorm. Een aantal mensen heeft hier gebruik van gemaakt; hen is professionele hulp geboden. We realiseren ons dat het iedere dag hard werken is om te zorgen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en met plezier naar het werk gaat. Dit rapport zet ons daarbij opnieuw op scherp.  

We kunnen ons voorstellen dat dit rapport en de aandacht voor het onderwerp opnieuw emoties teweeg kunnen brengen. Naast de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen, zijn ook het Gimd en onze arbodienst Arbo Unie beschikbaar voor ondersteuning en hulp (zie hieronder de contactgegevens).  

Lonneke van der Zee – Algemeen directeur BNNVARA 
Suzanne Kunzeler – Directeur Content BNNVARA 

Ook kunt u raadplegen: https://www.bnnvara.nl/artikelen/reactie-op-onderzoek-gedrag-en-cultuur-omroepen