Categorieën
Commentaar Cultuur Fryslân Poëzie

Abe de Vries: Keppelbaaskes ferniele Fryske poëzy

It nijste Gedicht fan de Dichter fan Fryslân al lêzen? Oer de oarloch yn Oekraïne. Sigrid Kingma hat, yn ’e geast, foar in krom wiisheid en in drip ynspiraasje, by beide beppes op besite west. Tink derom, neffens ús Man in Amsterdam, kingmaker Tsead Bruinja, is Kingma in knappe dichter. 

Klik troch op: http://seedyksterfeartfisk.blogspot.com/2022/03/itnijste-gedicht-fan-de-dichter-fan.html