Categorieën
Cultuur Fryslân

Abe de Vries: ‘Fearkrêft’ as sjyk eufemisme foar kultueriside

De ramp dy’t 2nd Conference on Frisian Humanities hjit.
Fan 14 oantemei 16 septimber 2022 hâlde Fryske Akademy, RUG en NHL/Stenden in ‘Conference on Frisian Humanities’, yn gewoane taal in Frysk Geasteswittenskiplik Kongres, yn it WTC yn Ljouwert. It is de twadde kear dat se soks dogge: in parade organisearje fan wat men beskôget as it bêste en nijsgjirrichste en wichtichste wurk dat Fryske ‘geasteswittenskippers’ út ’e wei sette.

Klik troch op: http://seedyksterfeartfisk.blogspot.com/2022/08/fearkreft-as-sjyk-synonym-foar.html